Национална програма „Европейски научни мрежи“

Програмата финансира проекти, координирани от български научни организации, участвали по мярка „Туининг“, подадени и оценени високо в рамките на РП „Хоризонт 2020“. НП се базира на принципа за финансиране на проекти, които са изградили успешни партньорства и имат споразумения с европейски университети и научни организации. Партньорското споразумение между участниците е гаранция за менторство от страна на научни организации, разполагаща с нужния по-висок научен и административен капацитет, по отношение на българските партньори и изграждане на доверие и взаимно обучение на екипите, включени в проекта.

Осигуряването на национално финансиране за изпълнение на проектните предложения се очаква да има следното въздействие: ​

Изграждане на мрежи и партньорство с чуждестранни водещи университети и научни организации

Подобряване на капацитета в дадената изследователска област по отношение подготовка на докторантски и постдокторантски програми, както и управлението на проекти

h

Подготовка за участие в следващата РП „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.) и по-успешно постигане на свързаност с финансирането на национални научни програми

Подобрена репутация, привлекателност и работа в мрежа