„Оценка на благополучието на говедата“                      Animal Welfare

Цел: Придобиване на знания и умения за оценка благополучието на говедата.

 

Бяха разгледани две основни лекции от лектори от INRAE, Франция:

  1. Поведение и благополучие на говедата, представени от Alice de Boyer des Roches от INRAE, Франция.

В лекцията беше направена характеристика на възприятията и поведението на говедата – зрение, обоняние, вкус, мирис, осезание; на тяхната поведенческа активност, както и  на  благополучието им: физическото и психичното им здраве; живот в среда, отговаряща на нуждите и мотивацията на животните; липсата на страдание и наличие на положителни емоции. Бяха обсъдени принципите и индикаторите за благополучието на говедата – поведенчески, физиологични, продуктивни и здравни, както и мерките във фермите за подобряването му.

  1. Оценка на благополучието на говедата – глобален поглед и “Протоколи за оценка на благосъстоянието на говедата, представени от Prof. Marie-Madeleine Richard от INRAE, Франция.

В лекцията беше разгледана структурата на Протокола за оценка на качеството на благополучието на говедата (Welfare Quality Project), принципите, критериите и показателите за тяхното благополучие. Беше подчертано, че четирите принципа на благосъстоянието на говедатата (добро хранене, добра околна среда, добро здраве и нормално поведение), изложени в WQP за оценка на благополучието на говедата, осигуряват добра рамка за неговата оценка.

Обучението беше насочено към преподавателите, изследователите и студентите от Тракийски университет – Стара Загора, както и към някои учени, извършващи експерименти с говеда в частни ферми при пасищно отглеждане и на закрито.

Обучението беше осъществено чрез: официални презентации, схеми, видеоклипове, групови дискусии с активното участие на присъстващите за споделяне на техния опит при оценката на благополучието на говедата, проблемите с благополучието на говедата за угояване при пасищното и интензивното отглеждане и пътищата за подобряването му във фермите.

В обучението бяха включени 16 студенти, докторанти и преподаватели от Тракийски университет – Стара Загора и INRAE, Франция.

                 “Оценка на благополучието на животните. Измерване срещу точкуване                     Animal Welfare

Цел: Придобиване на знания и умения за практическо оценяване на благополучието на животните във фермите.

 

Обучението включваше лекция на тема: “Оценка на благополучието на животните. Измерване срещу точкуване – Assessment of animal welfare. Measuring vs. assessing (scoring)”, представена от проф. Изабел Вейсиер от INRAE, Франция.

В лекцията бяха разгледани основните принципи за оценка на благополучието на животните, основните критериите и показателите за обективната му оценка, както и 4-те категории за благополучие на животните – отлично, подобрено, приемливо и не подлежащо на класификация. Беше акцентирано върху четирите принципа на благосъстоянието на животните – добро хранене, добра околна среда, добро здраве и нормално поведение, както и върху практическите етапи за осъществяване на оценката на благополучието на животните във фермата. Организацията на преценката на благополучието на във фермата включва предварителна подготовка и същинско оценяване на благополучието на животното чрез поведението, клиничното му състояние и конкретно точкуване на тялото, кожата, чистотата на животното, клинични признаци на заболяване и куцота.

Обучението беше насочено към преподавателите, изследователите и студентите от Тракийски университет – Стара Загора, както и към някои учени, извършващи експерименти с говеда в частни ферми при пасищно отглеждане и на закрито.

Обучението беше осъществено чрез: официални презентации, схеми, видеоклипове, групови дискусии с присъстващите за споделяне на техния опит при оценката на благополучието на селскостопански животни, проблемите при пасищно и интензивно отглеждане, както и пътищата за подобряването на благосъстоянието на животните във фермите.

В обучението бяха включени 13 студенти, докторанти и преподаватели от Тракийски университет – Стара Загора.

 

                 “Оценка на благополучието на животните. Основи. Благополучие на овцете                     Animal Welfare

Цел: Придобиване на знания и умения за  оценка на благополучието на животните.

 

Обучението включи две основни групи лекции от гост лектори от INRAE, Франция и SRUC, Шотландия:

  1. Основи за оценката на благополучието на животните”, представена от Prof. Isabelle Veissier от INRAE, Франция

В лекцията беше изяснена актуалността, същността на благополучието на животните. Бяха обсъдени принципите и критериите за оценка благополучието на животните, както и мерките във фермите за подобряването му.

  1. Благополучие на овцете – глобален поглед” и “Протокол за оценка на благосъстоянието на овцете”, представени от Prof. Marie Haskell от SRUC, Шотландия.

В лекциите бяха разгледани структура на протокола за оценка благополучието на овцете (AWIN), принципите, критериите и показателите за тяхното благосъстояние. Беше подчертано, че четирите принципа (добро хранене, добра околна среда, добро здраве, нормално поведение), изложени в проекта за благополучието на овцете, осигуряват добра рамка за неговата оценка. Въз основа на 5-те свободи, гарантиращи благополучието на животните, може да се изгради инструмент за оценка на благосъстоянието, като протокола AWIN за овце, обхващ всички аспекти на тяхното благополучие.

Обучението беше предназначено за изследователите и студентите от Тракийски университет – Стара Загора, както и учени, извършващи експерименти в частни ферми с овце при пасищно отглеждане и на закрито.

Обучението включваше: официални презентации, групови дискусии с активното участие на присъстващите за споделяне на техния опит при оценката на благополучието на животните, проблемите с благополучието на овцете при пасищното и интензивното отглеждане и пътищата за подобряването му във фермите.

Обучението направи впечатление с активното участие на 50 студенти, докторанти и преподаватели.