Feed-efficiency

Обновените системи за хранене на преживни животни –  енергийна и протеинова система (INRA 2018)

 

 

Обучението беше организирано от доц. Крум Неделков
Лектори: Проф. Пиер Нозир и доц. Гонзало Канталапиедра-Хижар от INRAE (France).

 

Програма на обучението
1. Обновените системи за енергийна и протеинова хранителност на преживни животни (INRA 2018).
Цел: Запознаване с основните елементи от новите енергийна и протеинова системи на INRAE.

В нашата страна използваните системи са съдадени по френски модел, така че проведеното обучение имаше изключително положителен ефект. Проф. Нозир представи основните пронципи на обновените системи, както и промените в начина на изчисление на нуждите от хранителни вещества при отделните категории преживни животни. В основата на обновената система е залегнал приинципа за определяне на основните продуктивни показатели при използване на дадена диета, вкл. определяне качеството на произведената животинска продукция, метанови емисии и др. Демонстрирани бяха също методите за съставяне на дажби при едри и дребни преживни животни. При обновената система съществува възможност за по-добро приложение и по-правилно изчисление на пасищата при храненето на преживните, които осигуряват и по-голямо разнообразие на дажбите. Описани бяха подробно различните видове енергия и ролята им при изчислението на нуждите от хранителни вещества за отделните категории животни.

Брой на участниците: 30 (учени, студенти, докторанти, млади учени).
Всички участници са получили сертификати за проведеното обучение.

 

Feed-efficiency

Софтуер за съставяне на дажби – Приложение на софтуерния продукт INRAtion®V5 за съставяне и преценка на дажби за преживни животни.

 

 

Обучението беше организирано от доц. Крум Неделков
Лектори: доц. Гонзало Канталапиедра-Хижар от INRAE (France).

 

Програма на обучението
1. Приложение на софтуерния продукт INRAtion®V5 за съставяне и преценка на дажби за преживни животни.
Цел: Основната задача на проведеното обучение бе запознаване на участниците с възможностите на софтуерния продукт INRAtion®V5
предназначен за съставяне на дажби при преживни животни.

Демонстрирани бяха отделните стъпки при формулиране на дажбите включващи определяне целта на фермера, избор на наличните фуражи и сравнение между различните варианти на дажба. Доц. Канталапиедра показа огрмните възможности на програмата, чрез която е възможно да бъде направен многофакторен анализ на изчислените дажби включващ различни критерии като здравен статус, енергийна и протеинова хранителност, задоволяване с азот, влакнини, аминокиселини, минерални вещества и витамини. Масовото навлизане на подобен софтуер в нашите ферми би улеснило неимоверно правилното и бързо съставяне на дажбите за преживни животни и би спомогнало заувеличаване на продуктивността, както и подобряване на икономическите показатели на нашето животновъдство.