Strengthen research and innovation capacity for grazing livestock meat production in Bulgaria through advanced knowledge transfer

„GREENANIMO” – Project No Д 01-287/07.10. 2020

Финансиран по НП “ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ”, МОН, България

Целта на проект GREENANIMO е да подобри научно-технологичния капацитет на учени от Тракийски Университет и да осигури изследвания и иновации в аграрния бизнес, свързан с производство на месо от преживни животни. Проектът насърчава устойчиво сътрудничество в няколко научни области с цел прилагане на иновативни стратегии за отглеждане на месодайни породи говеда и овце и производство на качествено месо, основано на знания и иновации. Образователните и обучителни дейности по проекта ще бъдат стъпка към създаване на ново поколение млади изследователи, които биха имали по-добри перспективи за заетост извън академичните изследвания.

Втората основна цел на GREENANIMO е да се разпространят нови знания, иновации и добри европейски практики сред българските фермери, отглеждащи месодайни преживни животни, техните асоциации и браншови организации, за постигане на по-високо качество на месото и рентабилност на производството.

Проектът ще бъде реализиран в рамките на 4 работни пакета:

РП 1

Стратегическа рамка и анализ за изграждане на капацитет за изследвания и иновации в месодайното преживно животновъдство в България

Основният елемент на РП 1 е идентифициране на пропуските и нуждите от научни изследвания и иновации в сектор животновъдство (пасищно месодайно говедовъдство и овцевъдство), които да бъдат използвани за разработване на „План за действие в областта на изследванията и иновациите в месодайното животновъдството“.

РП 2

Трансфер на знания и изграждане на мрежи за интердисциплинарни изследвания и решаване на важни проблеми в областта

Планираните дейности са свързани с изграждане на научни мрежи и обучение на учени от ТРУ за провеждане на изследвания и прилагане на иновации, както и трансфер на знания.
В рамките на РП 2 ще се създават нови идеи и ще се прилага интердисциплинарен подход в научните изследвания и въвеждане на иновации и добри практики в зависимост от спецификата на основните направления: Ефективност на храненето , Качество на месото , Хуманно отношение към животните и Производствени системи в месодайното преживно животновъдство.

РП 3

Разпространение на знания и работа в научни мрежи

Целите на РП 3 са да се създаде инфраструктура за ефективно и навременно разработване, управление и разпространение на резултатите от проекта и да се гарантира, че те ще се реализират, да се популяризира националния и международния профил на проекта.
В рамките на този работен пакет са включени всички заинтересовани страни, като академични и изследователски институции, научни експерти, земеделски производители и фермери, релевантни предприятия и публични администрации.
Основните елементи, които съставляват плана за разпространение на GREENANIMO, включват знанията и практическият опит, които ще бъдат разпространявани; преглед на целевите групи и заинтересованите страни, които ще бъдат във фокуса на усилията за разпространение; кои методи за разпространение и свързаните с тях инструменти ще бъдат използвани и кога ще се извърши всяка дейност.
Широкото разпространение на целите и резултатите на проекта GREENANIMO е решаващ фактор за успеха му, тъй като ще улесни по-късната устойчивост на неговите резултати в дългосрочен план и успешното му прилагане в практиката, чрез натрупване на нови знания и иновативни практики, предназначени за бизнеса насочен към производство на качествено месо.
„Разпространението на знания и работа в мрежа“ ще бъде постигнато чрез срещи, интервюта и статии в медии, съобщения за пресата, присъствие на изложби, принос към онлайн дискусии и изготвяне на презентации и информационни листове, насочени към таргетните групи, вкл. и институциите в РБ.

РП 4

Управление

Координацията на проекта ще се извършва от ТРУ. Ръководител на проекта е проф. Светлана Георгиева, Аграрен факултет.
Управителният съвет на проекта (МB) е сформиран от ръководителя на проекта Светлана Георгиева, Жан Франсоа Хокет – INRAE, FRANCE, Мари Хаскел – SRUK, UK, проф. Тодор Стоянчев – Научен координатор и доц. Стефка Атанасова.
Всички ръководители на работни пакети, ще подпомагат координатора и ще отговарят за координацията, изпълнението и отчитането на задачите по съответния пакет.