Meat-quality

Качество на месото

В модул „Качество на месото“ на проект GREENANIMO учените на Тракийски университет ще се обучат на модерни методи за прогнозиране на качеството на месото. Научните лаборатории на INRAE (Франция) и SRUC (Шотландия) от години помагат на фермерите за подобряване на отглежданите животни и получаване на месо с високо качество. Опита и знанията от чужбина ще се пренесат в Аграрен и Ветеринарномедицински факултети на Тракийски университет чрез курсове и обучения в лаборатории, ферми и кланици във Франция и Шотландия. Методите ще бъдат подготвени за приложение във фермите в България и ще се направят практически обучения за използването им от фермерите. На пазарите за месо най-скъпи и най-търсени са онези угоени животни, при които предварително е направено прогнозиране на качеството на месото още докато са живи. Учените в чужбина ползват методите на ултразвуково изследване, компютърна томография, NIRS спектроскопия, хиперспектрални камери. През кожата на животните чрез тези методи може да се определят показателите за замускуленост, мраморираност, крехкост, нежност, водно съдържание, съдържание на мазнини, кулинарни качества и други. Консуматорите търсят месо от животни отгледани по агроекологичен начин, с пасища и без изкуствени добавки, което е успешен и печеливш модел за фермерите. Планирани са съвместни дейности между учените и фермерите на английски и български език, както и пътувания с цел обмяна на опит във Франция и Шотландия за 7 до 20 дни. Основна цел е създаване на научен капацитет в Тракийски университет, който родното производство да използва за по-качествена продукция на телешко и говеждо месо и месни продукти.

Feed-efficiency

Ефективност на храненето

Храненето представлява едно от най-сериозните ограничения за постигане на максимална ефективност в животновъдството. Приемът на фуражи варира значително при отделните индивиди поради вариации в енергийния метаболизъм, растежния потенциал и много други фактори. От друга страна, оползотворяването на фуражите при месодайните говеда е сложна концепция, която се нуждае от пълно разбиране и специфични познания в много и различни научни области. Чрез краткосрочен и средносрочен обмен на изследователи от Тракийски университет в INRAE и SRUC ще бъдат придобити най-новите практики, знания и иновации, широко използвани в тези водещи партньори. Освен дейностите по трансфер на знания, изследователите от партньорските институции ще разработят съвместни научни проекти в областта на храненето на преживните животни. Това ще позволи на Тракийски университет да надгради своите научноизследователски и образователни способности и да обучи както по-старшите, така и млади учени по няколко изключително актуални теми, свързани с новите системи за хранене на преживни (INRA), протоколи и техники за измерване на ефективното оползотворяване на фуражите при месодайните говеда и овце и др. Накрая всички тези нови знания и добри практики ще бъдат разпространени сред студентите и фермерите, за да се подобри значително икономическата ефективност при отглеждането на месодайни овце и говеда.

Animal Welfare

Благополучие на животните

През последните 20 години в Европейския съюз, бяха разработени протоколи за практическа оценка на благополучието на овце и говеда. Най-точният критерий за обективна оценка на благополучието на животните е тяхното поведение. Поради това, познаването и използването на съвременни методи за изследване на поведението е ключов момент за оценка на благосъстоянието на животните.
Ето защо, първата основна задача на Направлението – „Благополучие на животните“ към Проекта GREENANIMO, e изучаване на съвременни методи за поведенческо изследване при месодайни породи овце и кравите при пасищни условия.
Въпросът за същността на благополучието на животните и прилагането на строги протоколи за неговата оценка е поставено на важно място от Европейската комисия, но все още тези протоколи са новост и нямат практическо приложение при пасищното отглеждане на животните в България. Протоколите за оценка на качеството на благополучието на говеда и овце трябва да бъдат изяснени и популяризирани при пасищното отглеждане в Република България.
Поради това, втората основна задача на Направлението – „Благополучие на животните“ към Проекта GREENANIMO е оценка на качеството на благополучието при говеда и овце при пасищно отглеждане, въз основа на опита на партньорите – INRAE (Франция )и SRUC (Шотландия).
Третата основна задача е задълбоченото обучение по етология и създаване на стабилни знания и практически умения за същността на етологията, за поведението на животните, за използване на съвременни методи за етологично изследване и за оценката на благополучието на овце и говеда, при студентите по ветеринарна медицина и аграрни науки, както и при други ветеринарни и аграрни специалисти.

Farming Systems

Производствени системи в месодайното преживно животновъдство

Съществуват много производствени системи в месодайното говедовъдство и овцевъдство, но всяка от тях има различно влияние върху: 1) характеристиките на животните, тяхното здраве и благополучие; 2) количеството и качеството на месото; 3) икономическите показатели на фермата, нейната ефективност и печалба.
Изборът на най-подходяща система зависи от местоположението и условията, климата, наличните фуражи, големината на фермата, породата и генетичното ниво на животните, нивото на знания и практически опит на фермера, потребителското търсене, наличието на работна сила и др. Този избор обаче не бива да бъде случаен, а добре обоснован чрез моделиране на производствената система, за да може да бъде даден най-подходящия вариант за инвеститора, който да осигурява устойчиво развитие на фермата, високо качество на продукцията и висока ефективност на производството.
Целта на частта „Производствени системи“ на проекта GREENANIMO е да приложи знанията и достиженията на развитите страни по отношение на основните фактори на производствените системи в месодайното говедовъдство, овцевъдство и козевъдство, моделирането на производствените системи (устойчиви, смесени, интензивни, екстензивни) с оглед на печалбата от фермата, месодайната продуктивност и качеството на месото. Друга задача е да се усвоят знания и практическото приложение на високотехнологични интернет-базирани методи и системи за контрола на продуктивността, здравето, репродукцията и т.н. от различни източници (ферми, кланици, станции за преценка по потомство за нуждите на селекцията, ИО компании, пазари за говеда и др.) и обединението им в една „Работна система за обслужване“, която да служи за информационна база за нуждите на развъдчиците на месодайни говеда, Развъдните организации и учените (научните институции).
При прилагането на производствените системи в месодайното преживно животновъдство грижата за околната среда е почти толкова важна за бъдещето на индустрията и на отделния производител, колкото са важни количеството и качеството на произведеното месо, печалбата и достъпа до пазари. Като част от задачите на проекта GREENANIMO е опит за създаване на Мрежа от агроекологични ферми за месодайни преживни животни, което е от значение както за консуматорите (здравословно месо), така и за околната среда (почвата, водата и въздуха).
Знанията и опита на водещите институции INRAE (Франция) и SRUC (Великобритания) ще бъдат използвани при обучението в първата част от проекта, а чрез трансфер на знанията и добрите практики ще бъдат очертани възможностите за развитие на продуктивните системи в месодайното преживно животновъдство и месната индустрия.
Дейностите по разпространение на новите знания и практическия опит по проекта са ориентирани към младите и опитните учени и преподаватели и към участниците в бизнеса чрез мащабна интердисциплинарна система за научни публикации и популярна медийна активност. Голямо значение в настоящия проект се отдава и на установяване на проблемите на месодайното преживно животновъдство и необходимостта от тематичен университетски център, свързан с качеството на месото, продуктивните системи и благополучието на животните.
Поставените цели ще бъдат постигнати чрез следните дейности:

  • Обучения (он-лайн и средносрочни посещения във водещите институции) по най-важните области на знанието по темата „Производствени системи“. Планирани са обучения в следните области: проучване и планиране на продуктивни системи в месодайното преживно животновъдство, Прецизно месодайно преживно животновъдство (интензивни и екстензивни системи); смарт методи за контрола на продуктивните качества на животните и поддържане на IoT системи от данни за целите на мениджмънта на фермите и на селекционната дейност.
  • Следващите стъпки, които са много важни, са трансфера на знания и практически умения от участниците в проекта GREENANIMO към хората, директно ангажирани в бизнеса за говеждо и агнешко месо – фермери, експерти от правителствени институции и неправителствени организации. Това ще подпомогне и поощри развитието на месната индустрия (от преживни месодайни животни) и превръщането й в по-ефективна и устойчива.

Обученията ще бъдат използвани също така и за създаване на съвместни научни инициативи на участниците по проекта, като подготовка на нови проекти и повишаване на публикационната активност на Тракийски университет.

  • Участие в международни научни форуми и публикуване на съвместни научни статии. Тези участия ще осигурят популяризиране на Тракийски университет и създаване на контакти в рамките на институциите, включени в проекта
  • Съвместно организиране на семинари, конференции и работни срещи (засега он-лайн поради пандемичната обстановка в Европа), които включват тематични семинари, свързани с различни приложни области от „Производствени системи“.
  • Организиране на летни училища, включващи лекции по актуални теми, практически сесии и участия в посещения на иновативни ферми. Участниците могат да подобрят теоретичните си познания и практически умения в реална работна среда.