Модулът „Етология и благополучие на козите“ е разработен на базата на  проведено eлектронно обучениe: “ Animal welfare assessment” на 23.06. 2021 с лектор професор Marie Haskell от SRUC, Шотландия. Той е основна част към образователна програма “Етология, защита и хуманно отношение към животните“ и е предназначен за българските студенти по ветеринарна медицина.

 Той включва основни аспекти на етологията на козите: произход, специфика на техните анализатори,  социално поведение при пръчове, кози и ярета,  хранително, полово и майчино поведение при тези категории, както и някои отклонения в поведението на козите и тяхното антихищническо поведение.

В Модула са отразени основните определения за благополучие на животните (Animal welfare) и принципите и критериите за оценка на AW на животните по Welfare Quality Protocols (WQP), 2009, ЕC. Представени са основните подзаконови изисквания на Наредба № 16/2006 за защита и хуманно отношение (ЗХО) при отглеждане и използване на селскостопански животни, както и задълженията на ветеринарномедицинските органи, свързани с контрола по спазване на защитата и хуманното отношение към животните.

Той би представлявал интерес за преподавателите по ветеринарна медицина и аграрно инженерство, за научните работници в областта на животновъдството, както и за фермерите и селскостопанските производители.

Изготвен е образователен модул за обучение на студенти, докторанти и фермери на тема „Европейско и Българско Законодателство за Благополучие на Животните“ (European And Bulgarian Legislation On Animal Welfare) към образователна програма „Етология, защита и хуманно отношение към животните“. Включени са материали от проведено обучение по темата  от партньорите SRUC и INRAE.

Автор: Гл. ас. д-р Мехмед Халил

Програмата на обучителния модул включва следните елементи:

 1. Дефиниция на термините благополучие и хуманно отношение към животните;
 2. Фактори и критерии за благополучие;
 3. Определение на „Петте свободи“;
 4. Анализ на терминолологията – в Европа и по света и в България;
 5. Нормативни изисквания – наредби, директиви, конвенции и закони;
 6. Защита и хуманно отношение при отглеждане на различни видове и категории животни;
 7. Контрол за спазване на хуманното отношение към животните.

Тема на обучението: „Методи за изследване на поведението на животните. Създаване и разчитане на етограми“

В периода от 21.02 – 23.02.2022 г. бяха проведени обучения на студенти по проект „Greenanimo“. В обучението участваха студенти от 2-ри курс, специалност – „ветеринарна медицина“. В обучението бяха разгледани основните принципи и методи за изследване поведението на животните. Студентите се запознаха с модерните технологии за регистриране и анализ на поведенческите прояви при селскостопанските животни. Част от тях имаха възможността за първи път да работят със специализиран софтуер за изследване и анализ на поведението – Observer XT. Беше извършено наблюдение и анализ на поведението при овце.

Изказваме голямата си признателност на Prof. Mаrie Haskell, Experimental manager Animal Behaviour and Welfare team Marianne Farish, Prof. Simon Turner от SRUC, Шотландия, за проведените eлектронни обучения: „Behavioural analysis and ethograms” на 19.02.2021 и „Use of Observer XT” на 26.02.2021 г. по проект Д 01287/07.10.2020 и Д 01-85/01.04.2021 „ GREENANIMO” по НП „Европейски научни мрежи“ 2020-2022, Номер в регистър на ТрУ М004/07.10.2020

Поведението на животните е един от основните индикатори на благополучие при животните. За разлика от хората, животните не могат да говорят, те показват своето състояние с тяхното поведение. Ако се отглеждат при оптимални условия, отговарящи на техните изисквания в зависимост от вида и категорията им, няма да бъдат наблюдавани отклонения в тяхното поведение. Продукцията получена от животните, които се отглеждат съобразно техните изисквания (месо, мляко и пр.) ще бъде с по-добри вкусови качества, както и задоволителна по отношение на количеството.  С внедряването на модерни технологии на отглеждане на селскостопански животни се обръща все по-голямо внимание на методите за регистриране и анализиране на тяхното поведение и отклоненията в  поведението им. С цел улесняване и по-прецизна обработка на получените данни се използват софтуерни методи за анализ на поведенческите активности, както и отклоненията в поведението. Такъв софтуер е Observer XT, който е лесен и удобен регистриране и анализиране не получените данни.

Модулът е изготвен от гл. ас. д-р Мехмед Халил в резултат на следните проведени обучения – “Use of Observer XT” на 26.02.2021 г., с лектори: еxperimental manager Animal Behaviour and Welfare team Marianne Farish,Prof. Mаrie Haskell, SRUC, Шотландия и „“Behavioural analysis and ethograms” с лектори Prof. Mаrie Haskell и Prof. Simon Turner, SRUC, Шотландия“. Предназначен е за обучение на студенти, докторанти и фермери. 

Патоетологията е наука, която изучава отклоненията в поведението при селскостопанските животни, причинени от различни заболявания и неправилното им отглеждане. Поведението на животните е един от основните индикатори на благополучие при животните. За разлика от хората, животните не могат да говорят, те показват своето състояние с тяхното поведение. Ако се отглеждат при оптимални условия, отговарящи на техните изисквания в зависимост от вида и категорията им, няма да бъдат наблюдавани отклонения в тяхното поведение. Обучението включва софтуер Observer XT, който е лесен и удобен регистриране и анализиране не получените данни.

 

Обучителен модул “Animal Welfare – concept, principles, and criteria”.

Модулът „Animal Welfare – concept, principles, and criteria (Благополучие на животните – концепция, принципи и критерии)“ е  съществена част от образователната програма “Етология, защита и хуманно отношение към животните“, предназначена за англоговорящите студенти от II-ри курс по ветеринарна медицина. Разработен е от доц. д-р Надя Бозакова и проф. Иван Върляков.

Той представя концепцията за благополучието на животните, базирана на „Петте свободи“, гарантиращи благосъстоянието на животните, от Съвета за благополучие на животните в Обединеното кралство – свобода от глад и жажда; свобода от дискомфорт; свобода от болка, наранявания и болести; свобода на изява на естественото поведение на животните; свобода от страх и стрес (FAWC, 1995). 

 

В модула „Благополучие на животните – концепция, принципи и критерии“ се акцентира върху определението за благополучие на животните от Проф. Доналд Брум от Кеймбриджския университет, първият професор по благоплучие на животните (Broom, 1996), както и върху трите основни направления в развитието на доброто състояние на животните – биологичното функциониране, „естествен начин на живот“ и „доброто емоционално състояние“.  

В модула са представени принципите на благополучието на животните – добро хранене; добри условия на отглеждане,  стабилно здраве и естествено поведение, и се разглеждат Протоколите за качеството на благосъстоянието на животните (WQP), 2009 г, включващи 12-те критерия за това.

 Този модул е основа на образавателната програма „Етология и благополучие на животните“, и е предназначен за англоворящите студенти по ветеринарна медицина от II-ри курс, но той би представлявала интерес за научните работници в областта на животновъдството, университетските преподаватели по ветеринарна медицина и аграрно инженерство, както и за фермерите и селскостопанските производители.

 

 

 

Модулът обобщава основните класически методи, използвани в приложната етология, която изучава поведенческите активности на животните в условията на промишленото животновъдство. Най-широко разпространение в приложната етология намират:  метод на хронометрирането,  визуалното наблюдение,  измерване интензивността на движението, телеметричните методи. В модула са включени и документалните (оптичните) методи – фотографиране; видео-заснемане, филмиране и телевизия, намиращи все по-широко приложение.

В този модул се акцентира и върху съвременните интелигентни методи за изследване поведението на животните – технологии за изследване на поведението в обширни системи,  монитори за близост (proximity monitors, wireless sensor network), GPS и безжични сензорни мрежи за изследване на поведението. 

Особено място в Модула се отделя на специализираните софтуерни методи – Noldus Observer XT, както и КоbaPlan метода. Последният служи за определяне на пространството, нужно на животните за извършване на естествените им поведенчески реакции.

В  модулът „Методи за етологично изследване при животните. Етограми“ са представени и основните видове етограми при изследване поведението на животните.  Етограмата представлява протокол, върху който със символи е записан целият поведенчески комплекс на едно животно или група животни, при конкретните условия на отглеждане.  Съществуват различни видове етограми – етогроми за изследване поведението на малък брой животни и етограми за изследване поведението на голям брой, относително малки по размери животни (овце, свине, птици).

 

 

Модулът е предназначен за обучението на българските студенти по ветеринарна медицина –II-ри курс, но той би представлявал интерес за съвременните етолози, преподавателите по ветеринарна медицина и аграрно инженерство, за научните работници в областта на животновъдството, както и за фермерите и селскостопанските производители във връзка с прецизното изследване на поведението на животните.

Модулът включва основни аспекти на етологията на овцете: произход, специфика на техните анализатори,  социално поведение при овцете,  хранително, полово и майчино поведение при тези животни, както и поведение на агнетата. В модулът са включени и най-често срещаните нарушения в поведението на дребните преживни животни.

Освен това, са представени основните подзаконови изисквания на Наредба № 16/2006 за защита и хуманно отношение (ЗХО) при отглеждане и използване на селскостопански животни – общите минимални зоохигиенни изисквания за защита и хуманно отношение към овцете, изискванията към собствениците и задълженията на ветеринарномедицинските органи, свързани с контрола по спазване на защитата и хуманното отношение към животните.

Този модул е предназначен за българските студенти по ветеринарна медицина –II-ри курс, но същият би представлявала интерес за преподавателите по ветеринарна медицина и аграрно инженерство, за научните работници в областта на животновъдството, както и за фермерите и селскостопанските производители

Модулът включва запознаване с възможностите на модерния софтуер за изследване на поведението на животните OBSERVER XT. Софтуерът е професионален и лесен за регистриране на поведението, за анализ и представяне на данните от изследването на поведението на различни видове и категории животни, при пасищно и при оборно отглеждане. Той предоставя възможност за поддържане на целия работен процес на изследователския проект: от настройка на експеримента, през проектиране на етограма и събиране на данни, до анализ и представяне на данните в подходящ вид. Софтуерът кодира и описва поведението количествено и записва времето автоматично. Отчита значими данни на живо или от видео и отразява времевите характеристики за всяко записано събитие. Изчислява статистическите данни за брой животни и средната продължителност на отделните поведенчески реакции. Софтуерът дава възможност за лесно изнасяне и представяне на данните като анализира групите от наблюдения наведнъж. Освен това, той дава възможност за синхронно възпроизвеждане на отделни видео и аудио файлове (MP3, WAV и WMA).

 

В модулът са представени основните етапи при работа с OBSERVER XT – подготовка на животните за видеозаснемане, проектиране на етограма и даване код на всяко поведение, програмиране на кодове в компютъра и запис на поведението, зареждане данните на компютър и анализиране.

Модулът „Възможности и работа със софтуер за изследване поведението Observer XT“ обогатява съвременните методи за изследване на поведението на животните и представлява първа стъпка в използването на изкуствения интелект в обучението по образователната програма „Етология и благополучие на животните“. Той е предназначен за обучението на студентите по ветеринарна медицина –II-ри курс, но същият представлява огромен интерес за съвременните етолози, преподавателите по ветеринарна медицина и аграрно инженерство, за научните работници в областта на животновъдството и ветеринарната медицина, както и за фермерите и селскостопанските производители.

 

Модулът е разработен от проф. д-р Тодор Стоянчев, в резултат на проведено обучение „Principles of carcass grading for the prediction of beef eating quality (the MSA grading scheme)” от партньорите INRAE/SRUC. 

Модулът е насочен към целевата група на студенти и докторанти изучаващи учебна дисциплина „Хигиена и технология на месо и месни продукти“ на специалност „Ветеринарна медицина“. Включената информация е полезна за разработване на нови прогнозни модели при качеството на месо, което е от интерес на млади фермери и производствени животновъдни обекти за месодайно говедовъдство и овцевъдство. 

  Презентацията разширява знанията на българските студенти и млади фермери за нови, по-бързи и по-прецизни методи за оценка или прогнозиране на качеството на говеждо и агнешко месо. В процеса на разфасоване на месото се определя неговата мраморираност чрез измерване по скала с човешка оценка или чрез автоматизирана система с роботизирано измерване. Възможностите на днешната техника позволяват неинвазивно и неразрушително 3D сканиране с компютърен томограф или  двуизмерно заснемане на повърхността  с хиперспектрална камера. Тракийски университет разполага с наличната техника за този вид измервания и прогнозиране. Международната скала ползвана за сравнение и получаване на качество чрез мраморираност е въведена в Австралийската система на кланичните предприятия за говеда и овце.

 

 

 

Автор: Проф. д-р Стефка Атанасова

Програмата на обучителния модул включва следните елементи:

 • Основни особености на спектралния анализ в близката инфрачервена област
  (Near-infrared spectroscopy – NIRS) – начини за получаване на спектрите, методи за обработка на спектралната информация за създаване на модели за количествен анализ и класификация. Основни показатели на месо, които могат да се определят чрез NIRS. Предимства и недостатъци на метода, примери за приложение при анализ на месо.

 

 • Основни особености на мултиспектралните и хиперспектралните изображения (Hyperspectral Imaging – HSI). Хиперспектрален куб. Начини за обработка на изображенията. Параметри на месо, които могат да се анализират чрез мултиспектрални и хиперспектрални изображения. Предимства и недостатъци на метода, примери за приложения.

   

  Автор: Проф. д-р Стефка Атанасова

  • Принципи на компютърната томография. Фази на формиране на образа – сканиране, реконструиране и визуализация. Хаунсфийлдови единици. In-vivo анализ на овце и свине като алтернатива на дисекцията на кланични трупове. Определяне на съдържанието на постно месо, мазнини и кости. Приложение в селекционни програми. Предимства и недостатъци.
  • Магнитно-резонансната томография – принцип, начини на обработка на изображенията, основни приложения при анализ на месо. Определяне на химичния състав, процента на месо и IMF, разпределението на мастната тъкан, на типа съединителна тъкан и мускулни влакна. Определяне на качествени параметри – pH, водозадържащ капацитет, текстура и сензорни характеристики, промените, свързани със замразяване/размразяване, разпределение на солта и водата и подвижността на водата в месото по време на сушене и преработка, инжектирано с вода месо, структурните промени в месото по време на готвене. Предимства и недостатъци.

  Автор: Проф. д-р Стефка Атанасова

  Програмата на обучителния модул включва следните елементи:

  • Начини за визуална оценка на трупа. Определяне на цвят на месото и мазнината с цветни карти и колориметри, мраморираност, размера и формата на трупа.
  • Автоматизация при оценка на качеството на месото в кланиците. Видео системи за оценка на трупа на различни животни – измерване на структурата на трупа и вида на мазнините, както и на теглото на продаваемото месо. Анализ на съществуващите видеосистеми за приложение в кланниците.
  • Двулъчева рентгенова абсорбция (Dual Energy X-ray Absorptiometry – DEXA) – принцип на действие, начини на определяне на добива на постно месо, възможност да се анализира 100% от месото в реално време.

  Автор: Доц. д-р Крум Неделков

  Програмата на обучителния модул включва следните елементи:

  1. Суров протеин (СП)
  2. Чисти белтъчини (ЧБ)
  3. Смилаем протеин (СМП)
  4. Интегрални методи за определяне качеството на протеина за непреживни животни
  5. Биологични методи за определяне качеството на протеина
  6. Косвени методи за бързо ориентировъчно определяне на качеството на протеина
  7. Адитивни методи за определяне качеството на протеина за непреживни животни
  8. Протеинова хранителност на фуражите за преживни животни
  9. Crude protein degradation parameters and effective degradability of crude protein of wheat and corn dry distillers by-products (by Nedelkov et al., 2017).
  10. Синтез на микробен протеин в предстомашията
  11. Оценка на протеиновата хранителност на фуражите по протеина,

  смилаем в червата (ПСЧ) и баланс на протеина в търбуха (БПТ).

  Автор: Доц. д-р Крум Неделков

  Програмата на обучителния модул включва следните елементи:

  1. Бруто енергия (БЕ), Смилаема енергия (СЕ)
  2. Основните причини за храносмилателни взаимодействия на при смилаемата енергия (OMD)
  3. Обменна енергия (ОЕ)
  4. Топлинен инкримент на фуража (ТИ)
  5. Нето енергия (НЕ)
  6. Методи за определяне на ретенцията на енергия
  7. Оценка на енергийната хранителност на фуражите
  8. Кръмни единици

   

  Автор: Доц. д-р Крум Неделков

  Програмата на обучителния модул включва следните елементи:

  1. Системи за хранене на телета
  2. Угояване на млади говеда
  3. Ефективно оползотворяване на фуражите
  4. Икономика и оползотворяване на фуражите
  5. Развъждане за FCR ???
  6. Остатъчен прием на фураж – какво е ???
  7. Как измерваме ефективното оползотворяване на фуражите
  8. Селекция според остатъчния прием на фураж (rfi)
  9. Изводи

  Автор: Доц. д-р Крум Неделков

  Програмата на обучителния модул включва следните елементи:

  1. Хранене на новородени агнета
  2. Отбиване на агнетата между 24-ия час и 3-ия ден след раждането
  3. Отбиване на агнетата на 20-25 дневна възраст
  4. Методи за ранно отбиване на агнета
  5. Хранене и видове фуражи за ранно отбити агнета
  6. Влияние на отбиването на храносмилателната система
  7. Хранене на мъжки агнета и шилета за разплод
  8. Хранене на агнета, шилета и овце за угояване
  9. Ефективното оползотворяване на фуражите
  10. Възможности за генетична/геномна селекция
  11. Възможности за селекция на база консумацията на фураж
  12. Заключения