Откриваща среща

На 27.11.2020 г. се проведе откриващата среща по проект „STRENGTHEN RESEARCH AND
INNOVATION CAPACITY FOR GRAZING LIVESTOCK MEAT PRODUCTION IN BULGARIA THROUGH ADVANCED KNOWLEDGE TRANSFER
“ – GREENANIMO“, № Д01-287/07.10.2020, финансиран от Националната програма „Европейски научни мрежи“ на Министерство на образованието и науката на Р. България. Проектът е с международно участие, по него работят учени от Аграрен и Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет, Френския национален институт за аграрни науки и екология (INRAE) и Шотландския Аграрен колеж (SRUC).

Целта на първата среща, проведена онлайн, бе да даде официалното начало на проекта,  да се обсъдят планираните задачи за първата година и очертаят възможностите за научен обмен и обучение в сегашната пандемична обстановка. Срещата бе открита от ръководителя на проекта проф. д-р Светлана Георгиева – дългогодишен преподавател в катедра „Генетика, развъждане и репродукция“ към Аграрен факултет на Тракийски университет. Основните научни интереси на проф. д-р Георгиева са в областта на изследване на ДНК полиморфизма в ключови гени, свързани с подобряване качеството на месото и растежните показатели на селскостопански животни.

Приветствия към участниците отправиха ректорът на Тракийски университет – доц. д-р Добри Ярков и Маргарита Христова – държавен експерт в дирекция „Наука“ към МОН.

В първата част на срещата доц. д-р Стефка Атанасова (ТрУ), проф. д-р Жан-Франсоа Хокет (INRAE) и проф. д-р Мари Хаскел (SRUC) направиха кратки презентации за всяка от институциите, учените, участници в проекта, и техните компетентности. След това проф. Светлана Георгиева представи основните цели и задачи на проекта, включващи повишаване на научно-техническия капацитет на учените от Тракийски университет, чрез трансфер и обмен на най-добрите практики в областта на пасищното животновъдство от водещи научни институти като INRAE и SRUC.
Срещата продължи с представяне на четирите направления, включени в проекта. Доц. д-р Тодор Стоянчев и доц. д-р Крум Неделков запознаха участниците с целите и задачите в първата година от проекта по направленията „Повишаване качеството на месото“ и „Ефективно оползотворяване на фуражите“. Доц. д-р Надя Бозакова и доц. д-р Милена Панайотова представиха предвидените в проекта задачи по темите „Подобряване благосъстоянието на животните“ и „Изграждане на устойчиви системи за отглеждане на преживни животни“. Заедно с представянето на отделните направления бяха обсъдени възможностите за провеждането на обучителни курсове в електронна среда поради настоящата пандемична обстановка. Дискутирани бяха и бъдещи планове за изготвянето на съвместни научни публикации и участия в престижни международни конференции и проекти.

В срещата взеха участие проф. Светлана Георгиева, доц. Стефка Атанасова, доц. Тодор Стоянчев, доц. Милена Панайотова, проф. Иван Върляков, доц. Георги Беев, доц. Надя Бозакова, доц. Крум Неделков, ас. Иван Пенчев и ас. Ивайло Маринов от Тракийски университет, проф. Хокет, проф. Весиер, проф. Праше и доц. Канталапиедра от INRAE, проф. Хаскел, проф. Рое, проф. Ламбе и д-р Дютие от SRUC.
Откриващата срещата на проект „GREENANIMO“ завърши с благодарствени слова на проф. Георгиева към участниците и с пожелания за стопроцентова реализация на планираните задачи.